Τί είναι το Στάδιο «Ολοκλήρωση» μιας Ομάδας Εργασίας;

Το Στάδιο «Ολοκλήρωση» είναι το πέμπτο και τελευταίο στάδιο μιας Ομάδας Εργασίας το οποίο ουσιαστικά αποτελείται από πεδία ελέγχου (checkbox). Για να θεωρηθεί η Ομάδα Εργασίας ολοκληρωμένη επιτυχώς θα πρέπει να μην υπάρχει κάποιο κενό στα πεδία αυτά.

Να σημειωθεί ότι μπορεί να μην είναι δυνατό να επιλέξετε όλα τα πεδία ελέγχου (checkboxes) γιατί η εμφάνισή τους σε αυτό το στάδιο εξαρτάται από τον ρόλο που έχετε για αυτή την Ομάδα Εργασίας. Για παράδειγμα, ένας χρήστης που ενεργεί ως Πελάτης στην Ομάδα Εργασίας, δεν μπορεί να επιλέξει ότι ο Συνεργάτης Επαγγελματίας πληρώθηκε.